SVA
SVA = řídící počítačový systém a nejvyšší přesnost na železnici

Práce ASP v režimu "SVA-OT"

- snímání směrových a výškových údajů do PC
- optimalizace požadované polohy koleje podle dříve provedené měřící jízdy systém "SVA-OT"
- pořizování údajů z měřících systémů ASP a KRAB
- zadání pevných bodů tratě
- nastavení mezí maximálních posunů
- grafické zobrazení měřící jízdy

Práce ASP v režimu "SVA-KRAB"

- měřící zařízení pro snímání geometrických hodnot kolejí pro řízení ASP
- lze měřit jak před, tak i po podbití tratě ASP
- okamžité zpracování naměřených hodnot systémem "SVA-KRAB" pro řízení ASP
- jednoduché připojení za ASP
- možnost nastavit rychlostní pásmo
- výpis úsekového hodnocení a lokálních závad
- grafické zobrazení posledních 100 m za ASP na počítači "SVA"
- grafický výpis změřených dat tratě na tiskárně formátu A3

Práce ASP v režimu "SVA-TX"

- dálkový přenos datových údajů přímo z tratě ze zařízení "ROLAS"
- přenos údajů mezi zařízením "ROLAS" a ASP pomocí radiomodemu
- zpracování údajů k řízení ASP pomocí systému "SVA-TX"
- přenos do vzdálenosti 2 km v zářezech i v členitém terénu

Práce ASP v režimu "SVA-ROLAS"

- měřící laserové zařízení k měření absolutní polohy koleje s údaji pro řízení ASP
- měření směrové a výškové polohy osy koleje
- metoda dlouhé tětivy
- měření směrové a výškové polohy před a po podbití ASP
- ukládání změřených hodnot na disketu
- výstupní změřené hodnoty pro ASP, zpracovává systém "SVA-ROLAS"

SYSTÉM ŘÍZENÍ ASP POMOCÍ POČÍTAČOVÉHO ZAŘÍZENÍ
= S V A =

Počítačový grafický řídící systém „ SVA “ na bázi průmyslového PC umožňuje automatické nastavování hodnot směrových a výškových korekcí a posunů pro ASP při směrování a nivelaci železničních kolejí a výhybek, všech typů strojů fy PLASSER série 07, 08, 09, A-400.1.


Přednosti systému „ SVA “

- jednoduchá a srozumitelná obsluha systému při zadávání požadovaných hodnot z projektu tratí pro výpočet korekcí
- zařízení „ SVA “ předčí v technickém, grafickém a programovém vybavení dosud používaný systém od firmy PLASSER, jako je např. zařízení „ RVA, UVA, GVA“ a je hlavně cenové dostupnější, než tyto zařízení od výše jmenované firmy. Počítačové zařízení „ SVA “ obsahuje z velké části prvky od thajvanské firmy ADVATECH a splňuje požadavky standardu ISO 9001.
- výkonný průmyslový počítač s procesorem PENTIUM se snímacími a řídícími bloky
- barevný TFT displej 10,42 s vysokým kontrastem a odolnou klávesnicí vůči znečištění
- jednotné napájení z palubního napětí ASP 24 V
- grafická tiskárna formátu A3

Zařízení „ SVA “ umožňuje zejména:

- automatický výpočet hodnot korekcí a nivelace pro místa tratí se změnou křivostí dle zadaných údajů přímo z projektu tratě. Možno zadat více jak 200 údajů. Zobrazení podbíjené trati se všemi aktuálními údaji v grafické podobě a v barevném provedení
- nastavení hodnot korekcí dle systému „ BLOSSE “nastavení hodnot korekcí dle systému „ BLOSSE “nastavení hodnot korekcí dle systému „ BLOSSE “nastavení hodnot korekcí dle systému „ BLOSSE “
- zadávání různých poměrů délek tětiv ASP s možností použití na různých strojích ASP. Uložení zadaných a vypočtených hodnot korekcí na disketu nebo HDD počítače „ SVA “včetně archivace těchto údajů a zpětné použití pro příslušný traťový úsek.
- možnost ručního dostavení potřebných korekcí
- po zadání patřičných údajů – interpolaci směrových chyb, vždy mezi dvěma body s přednostním využitím při práci v oblouku, který nebyl směrově vytyčen
- optimalizaci požadované polohy koleje, podle dříve provedené měřící jízdě a její grafické zobrazení
- simulace práce ASP s veškerými grafickými hodnotami traťového úseku. Upozornění obsluhy na důležité body traťového úseku hlasovým zařízením
- programové vybavení je zabezpečeno programovým klíčem
- zpracování údajů ze zařízení „ KRAB “ a „ ROLAS “
- práci ASP v dalších systémech, vč. SVA – OT (optimalizace)
- zařízení „ KRAB “ je měřící zařízení geometrických veličin koleje pro ASP 07, 08, 09 po následném podbití tratě, připojené za ASP. Program na zařízení „ SVA “ zpracovává naměřená geometrická data, která jsou uložena v datovém souboru během měřící jízdy a po skončení práce ASP mohou být vytištěna tiskárnou přímo na ASP ve formě grafického protokolu nebo zobrazeny na displeji počítače „ SVA “
- „ ROLAS “ je zařízení pro měření absolutní prostorové polohy koleje rotačním laserem, změří směrové a výškové vzepětí na dlouhé tětivě, a také skutečnou vzdálenost osy koleje od značky.Výsledek měření (rozdíl mezi projektovanou a skutečnou polohou koleje) je možno na disketě přenést do řídícího počítače podbíječky, která pak příslušné posuvy realizuje a dostává (navrací) tak kolej do projektované polohy (výrobek ČD – TÚDC, která zajišťuje i jeho provoz).

Zpět na začátek stránky